SE-Assist Wales logo

Pobl

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Pobl

Steve Thomas

Cadeirydd, Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithaso

Mae gan Legal & General swyddfa yng Nghaerdydd ers tua dwy flynedd ar hugain; ar hyn o bryd mae’n cyflogi tua 1,600 o bobl yn y ddinas.

Mae Steve wedi gweithio i Legal & General yn eu lleoliad yng Nghaerdydd ers 19 blynedd – yn cyflawni uwch rolau cyllid o fewn y gwahanol fusnesau Bywyd a Phensiynau’n wreiddiol, gan symud i swyddogaeth weinyddu rheoli cronfa LGIM fel Cyfarwyddwr Cyllid yn 2007. Ers 2013 mae wedi ymgymryd â rôl y Prif Swyddog Gweinyddol ar gyfer y busnes hwn a Chyfarwyddwr Lleoliad gyda’r cyfrifoldeb cyffredinol am leoliad Caerdydd.

Mae’n gyfarwyddwr nifer o endidau gweithredu’r Grŵp. Mae Steve yn gyfrifydd cymwysedig (FCCA), gyda dros 25 mlynedd o brofiad o wasanaethau ariannol. Cyn ymuno â Legal & General a symud yn ôl i’r De, enillodd Steve brofiad mewn rolau Grwpiau Cyllid canolog yn Llundain.

Adam Evans

Rheolwr Datblygu Busnes Cymru, Llywodraeth Cymru

Mae Adam Evans wedi gweithio i Lywodraeth Cymru ers bron i ugain mlynedd.

Yn ystod y cyfnod hwnnw mae Adam wedi gweithio gyda busnesau bach a chanolig – gan eu helpu i gael gafael ar y gefnogaeth a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i’w helpu i dyfu a ffynnu yng Nghymru.

Heddiw mae Adam yn arwain tîm bach sy’n helpu i gyflwyno rhaglen flaenllaw Busnes Cymru. Mae Adam yn gyfrifol am reoli prosiectau pwrpasol – i addasu Busnes Cymru i fodloni blaenoriaethau lleol, rhanbarthol neu genedlaethol. Gan weithio’n uniongyrchol gyda rhanddeiliaid allweddol, mae Adam a’i dîm yn gweithio’n galed i nodi anghenion busnes ac i deilwra’r gefnogaeth sydd ar gael.

Y tu allan i’r gwaith mae Adam yn mwynhau treulio amser gyda’i deulu ac mae cerddoriaeth fyw a bwyd gwych yn agos iawn at ei galon.

Ein blaenoriaeth yw cynyddu mynediad i gymorth busnes a’r galw amdano – dim mwy, dim llai. Mae’n hanfodol ein bod yn nodi ac ymgysylltu â’r partneriaid hynny a all gynnig cyllid, sgiliau a chyngor busnes o ansawdd da. Ein gwaith ni yw cymryd yr holl gynhyrchion hynny a dod â hwy at ei gilydd mewn pecyn cymorth hawdd ei ddefnyddio, hawdd ei ddeall.

Eifion Williams

Mae Eifion Williams yn Gynghorydd Busnes ar gyfer Busnes Cymdeithasol Cymru a gynhelir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Mae’n gefnogol iawn i’r syniad o Economi Gylchol, yn ymwneud â mentrau cymdeithasol ers 15 mlynedd, ac wedi helpu i sefydlu atebion ailgylchu ac ailddefnyddio cymunedol sydd ar waith hyd heddiw ac yn parhau i gynnig cyfleoedd cyflogaeth.

Mae’n gyn-gadeirydd bwrdd Cyfarwyddwyr Minera Community Ltd, menter a lansiodd gynnig cyfranddaliadau cymunedol er mwyn ailagor tafarn o’r drydedd ganrif ar ddeg yn y Gogledd i’r cyhoedd.

Yn 2018 enillodd Eifion Gymrodoriaeth Churchill hynod gystadleuol i arsylwi ar arian cyfred cymunedol ar gyfandir Ewrop a darparu glasbrint i ddatblygu rhai tebyg yng Nghymru.

Matt Appleby

Cyfarwyddwr, Busnes yn y Gymuned Cymru

Ymunodd Matt â BITC Cymru ym mis Gorffennaf 2016 o un o ymgyngoriaethau cyfathrebu mwyaf llwyddiannus Cymru.

Mae ei brofiad blaenorol yn cwmpasu cyfathrebu corfforaethol a gyda defnyddwyr, cysylltiadau cymunedol a rhanddeiliaid, rheoli problemau a rhaglenni newid ymddygiad mawr Cymru gyfan. Mae’n gefnogwr brwd i’r syniad o ddatblygu staff trwy fentora a DPP, gan arwain trwy esiampl trwy ddod yn Ymarferydd Cysylltiadau Cyhoeddus Siartredig cyntaf Cymru.

Ers ymuno â BITC mae Matt wedi goruchwylio estyniadau i gontractau Cymru gyfan ar gyfer ymgysylltu busnesau mewn ysgolion ac mae rhaglenni newydd wedi’u creu gan gynnwys Sgyrsiau Cymunedol mewn lleoliadau penodol a grŵp Arweinyddiaeth Cyflogadwyedd Cyn-filwyr. Mae aelodaeth fusnes fawr BITC yng Nghymru wedi tyfu 75% yn ystod y deuddeng mis diwethaf.

Mae gan Matt radd mewn Almaeneg a Gwyddor Ieithyddol o Brifysgol Efrog a threuliodd flwyddyn yn yr Almaen hefyd yn astudio ac yn addysgu Saesneg ar raglen i gynorthwyo’r di-waith hirdymor yn ôl i’r gwaith.

Robert Lloyd Griffiths OBE

Mae Robert Lloyd Griffiths wedi bod yn Gyfarwyddwr Sefydliad y Cyfarwyddwyr, Cymru, ers 2009.

Yn y rôl hon, mae’n gyfrifol am gynrychioli buddiannau aelodau yng Nghymru; gweithredu polisïau, safonau a mentrau’r sefydliad; hyrwyddo proffil y sefydliad; ymgysylltu â busnesau ledled Cymru; datblygu a chynnal cysylltiadau cynhyrchiol gyda’r Llywodraeth, y byd academaidd, y cyfryngau a rhanddeiliaid allweddol eraill.

Cadeiriodd Grŵp Gorchwyl a Gorffen Micro Fusnes Llywodraeth Cymru ac mae bellach yn cadeirio Bwrdd Strategol Llywodraeth Cymru sy’n goruchwylio Cymorth Busnes yng Nghymru. Mae hefyd yn aelod o Grŵp Cynghori Busnes Ysgrifennydd Gwladol Cymru a Phanel Ymgynghorol ar Brexit. Mae’n aelod o Gyngor Datblygu Economaidd Prif Weinidog Cymru ac mae’n aelod o Grŵp Cynghori ar Dreth Llywodraeth Cymru hefyd.

Mae’n Aelod o Fwrdd Cymwysterau Cymru ac mae ganddo swyddi fel ymddiriedolwyr/ar y bwrdd gydag amrywiaeth o elusennau yng Nghymru, gan gynnwys Celfyddydau a Busnes Cymru ac Ysbyty Plant Cymru Arch Noa.

Mae gan Robert radd mewn Bancio a Chyllid o UWIST (Athrofa Gwyddoniaeth a Thechnoleg Prifysgol Cymru) – sef Ysgol Fusnes Caerdydd erbyn hyn, lle mae’n aelod o’r Grŵp Rhanddeiliaid Allanol, ac mae’n Gymrawd y Sefydliad Marchnata Siartredig.

Dyfarnwyd OBE iddo yn Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2014 am wasanaethau i’r Economi a Chymru ac am wasanaethau gwirfoddol gan gynnwys i awtistiaeth yng Nghymru.

Mae’n byw yn Rhiwbeina, Caerdydd ac yn briod â Melanie.

Stuart Sweeney

Uwch Reolwr Buddsoddi yn CAF Venturesome

Mae Stuart yn Uwch Reolwr Buddsoddi gyda chyfrifoldeb am gleientiaid presennol a busnes newydd.

Bu’n gweithio am 23 blynedd ym maes buddsoddi gan fanciau, yn fwyaf diweddar gyda UBS. Mae ganddo ddoethuriaeth o Brifysgol Rhydychen mewn hanes economaidd ac mae wedi cyhoeddi llyfrau ac erthyglau academaidd pan oedd yn gweithio yn Rhydychen.