SE-Assist Wales logo

Newyddion

Y newyddion diweddaraf

2004

Cronfa Arloesol Yn Ailagor I Roi Cymorth Ariannol A Busnes Hanfodol I Fentrau Cymdeithasol Yng Nghymru

Erbyn hyn, mae gan fentrau cymdeithasol yng Nghymru y cyfle i wneud cais am becyn cyllid a chymorth er mwyn gweddnewid eu busnes, yn ogystal â chefnogi eu cymuned leol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig benthyciad di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora gan gefnogwyr corfforaethol a mynediad i gronfa o arbenigwyr.

Mae cynllun arobryn Social Enterprise Assist (SE-Assist), a arbrofwyd yn gyntaf yn Brighton & Hove yn 2012, yn cysylltu mentrau cymdeithasol â chwmnïau mawr yn yr ardal leol ac, o ganlyniad, yn chwistrellu ffyniant i gymunedau lleol. Mae’r fenter arloesol hon yn cael ei hariannu gan Legal & General a’i rheoli gan CAF Venturesome er mwyn helpu mentrau cymdeithasol i ddechrau, ffynnu a sbarduno adfywio yng Nghymru. Crëwyd Cronfa SE-Assist mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned Cymru a Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru. Y llynedd, yn dilyn nifer uchaf erioed o geisiadau a phroses diwydrwydd dyladwy drwyadl, cynigiwyd cymorth i chwe busnes cymdeithasol yng Nghymru:

  • Mae Antur ‘Stiniog yn hyrwyddo twristiaeth leol drwy ganolfan beicio i lawr mynyddoedd a chanolfan groeso ym Mlaenau Ffestiniog.
  • Mae Book of You yn hyfforddi gofalwyr cartrefi nyrsio yn Sir Ddinbych ar sut mae defnyddio ap ar y we i ddarparu therapi atgofion amlgyfrwng.
  • Mae Canolfan Biwmares yn ganolfan hamdden sy’n darparu gwasanaethau chwaraeon, iechyd a chymunedol i breswylwyr Ynys Môn.
  • Mae Elite Paper Solutions yn darparu hyfforddiant a chyflogaeth i bobl anabl drwy fusnes storio dogfennau, sganio ac ailgylchu ym Merthyr Tudful.
  • Mae Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd, ger Abertyleri, yn adeilad rhestredig ac yn ganolfan ar gyfer y gymuned.
  • Mae Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru, yng Nghaerdydd, yn hyrwyddo’r defnydd o ddulliau adferol wrth fynd i’r afael â gwrthdaro dynol.

Gall busnesau a hoffai gael mwy o fanylion a gwneud cais fynd i wefan SE-Assist Cymru ar https://se-assist.co.uk/cymru/. Bydd modd gwneud cais o 21 Ebrill 2017 ymlaen.

Rydym wrth ein boddau y bydd cronfa SE-Assist Cymru ar gael eto ar gyfer ail gylch buddsoddi. Mae’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ffynnu, ac amcangyfrifir ei fod yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru. Mae’r cymorth y gall SE-Assist ei roi i fentrau cymdeithasol yn y camau cynnar yn helpu i gynyddu hyn ymhellach.

Rydym yn falch bod cronfa SE-Assist yn dychwelyd oherwydd ei bod yn rhoi help hanfodol i egin-fentrau cymdeithasol fel y gallant gael troedle cynaliadwy yn eu sector a chael mynediad i gyfleoedd i dyfu.

Mae busnesau cymdeithasol yn darparu swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a gweithgarwch economaidd mewn cymunedau lleol ledled Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid eto ar ddarparu SE-Assist Cymru, a helpu mwy o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru i wireddu eu potensial i dyfu.

DEREK WALKER, PRIF WEITHREDWR CANOLFAN CYDWEITHREDOL CYMRU

Graham PreceyRydym wrth ein boddau bod Cronfa SE-Assist Legal & General wedi bod mor llwyddiannus ac, o ganlyniad, gallwn bellach gynnig ail gylch buddsoddi er mwyn cefnogi nifer o fentrau lleol ac amrywiol ledled Cymru – mae’n gyffrous iawn i ni fod yn rhan o’u datblygiad ac i’w helpu i symud ymlaen.

GRAHAM PRECEY, PENNAETH CYFRIFOLDEB CORFFORAETHOL LEGAL & GENERAL

Rydym yn falch o gynnig SE-Assist Cymru ar gyfer ail gylch o fuddsoddi yng Nghymru er mwyn helpu mentrau cymdeithasol i ffynnu yn y camau cynnar. Gall mentrau cymdeithasol wneud gwahaniaeth enfawr i bobl yn y cymunedau lle maent yn gweithredu a chael effaith gymdeithasol sylweddol.

Fel un o gronfeydd buddsoddi cymdeithasol mwyaf hirsefydlog y DU, mae CAF Venturesome yn teimlo’n gyffrous o gael gweithio gyda’n partneriaid er mwyn cynyddu’r cyfle i fanteisio ar arbenigedd cyllid a busnes i fentrau cymdeithasol yn y camau cynnar yng Nghymru.

Yn aml mae’r entrepreneuriaid blaengar hyn yn cael trafferth dod o hyd i’r math cywir o gyllid a chymorth angenrheidiol er mwyn eu galluogi i droi eu syniadau’n fusnesau. Mae SE-Assist yn canolbwyntio ar sianelu adnoddau ar gyfer twf, gan alluogi mentrau cymdeithasol i ffynnu.

HOLLY PIPER, PENNAETH CAF VENTURESOME YN SEFYDLIAD CYMORTH I ELUSENNAU


2601

Cronfa Arloesol yn Rhoi Cefnogaeth Ariannol a Chefnogaeth Fusnes Hollbwysig i Fentrau Cymdeithasol yng Nghymru

Bellach mae gan fentrau cymdeithasol yng Nghymru y cyfle i ymgeisio am becyn cyllid a chefnogaeth sydd â’r nod o drawsnewid eu busnes yn ogystal â chefnogi eu cymuned leol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig benthyciad di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora gan gefnogwyr corfforaethol a mynediad at gasgliad o arbenigwyr.

Mae cynllun Social Enterprise Assist (SE-Assist), sydd wedi ennill sawl gwobr ac a gynhaliwyd fel cynllun peilot gyntaf yn Brighton a Hove yn 2012, yn cysylltu mentrau cymdeithasol lleol â chwmnïau mwy yn yr ardal leol ac o ganlyniad yn creu ffyniant mewn cymunedau lleol. Mae’r cwmni yswiriant a’r cyflogwr amlwg yng Nghymru, Legal & General, sydd â swyddfa o 1,300 o staff yng Nghaerdydd, wedi darparu’r cyllid i helpu mentrau cymdeithasol i gychwyn, i ffynnu ac i sbarduno adfywio yng Nghymru. Mae’r gronfa SE-Assist yn cyd-ddigwydd â buddsoddiad diweddar Legal & General o £400 miliwn ym mhrosiect ailddatblygu eiddo Sgwâr Canolog Caerdydd, y buddsoddiad mwyaf o’i fath a wnaed erioed yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i secondiad i gefnogi datblygiad y gronfa yng Nghymru. Mae’r partneriaid sefydlu Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a’r Sefydliad Cymorth i Elusennau wedi dod ynghyd i ddatblygu a lansio SE-Assist yng Nghymru.

Ers lansio’r cynllun peilot cychwynnol, mae SE-Assist wedi llwyddo i gefnogi 16 o fentrau cymdeithasol yn Sussex a Croydon. Ymhlith yr enghreifftiau blaenorol o fentrau cymdeithasol mae archfarchnad foesegol hiSbe, ymyriadau dementia Engage & Create a menter gydweithredol ffermio cynaliadwy yr Ecological Land Co-op. Maent oll yn rhan o stori SE-Assist, ac yn awr, drwy SE-Assist Cymru, gall SE-Assist gynnig cyfle i fwy o fentrau cymdeithasol dyfu yn y wlad hon. Mae dros naw deg o swyddi wedi’u creu o ganlyniad i lwyddiant y busnesau sydd wedi cael cyllid hyd yma.

Gall busnesau sydd â diddordeb mewn cael rhagor o fanylion a dysgu sut i wneud cais ganfod mwy o wybodaeth ar wefan SE-Assist Cymru ar https://se-assist.co.uk/cymru/. Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 29 Ionawr 2016.

Mae nifer y mentrau cymdeithasol yng Nghymru wedi tyfu’n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag 19% o fentrau cymdeithasol wedi’u sefydlu o fewn y tair blynedd diwethaf a mwyafrif y mentrau cymdeithasol yn y sectorau hamdden, addysg, yr amgylchedd ac iechyd.

Fodd bynnag, mae mentrau cymdeithasol aeddfed yn fwy tebygol o gael rhoddion neu o fasnachu â’r sector cyhoeddus na mentrau cymdeithasol ifanc, gyda sefydliadau yn aml yn cyfeirio at ddiffyg mynediad at gyllid a materion llif arian fel rhwystrau i’w cynaliadwyedd.

Rydym yn croesawu cronfa SE-Assist Cymru gan ei bod yn bodoli er mwyn llenwi’r bwlch hwn mewn cefnogaeth i helpu mentrau cymdeithasol ifanc i ennill eu plwyf yn gynaliadwy o fewn y sector a manteisio ar gyfleoedd i dyfu.

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, corff cenedlaethol Cymru ar gyfer mentrau cydweithredol a busnesau cymdeithasol

Graham PreceyMae’n bleser gan Legal & General ddod â’r gronfa arobryn newydd hon, Social Enterprise Assist, i Gymru. Hyd yma, o gymharu â’r rhanbarthau eraill lle rydym wedi darparu’r gronfa hon yn Croydon a Sussex, mae’r potensial sydd gan fentrau cymdeithasol i gael effaith gymdeithasol a chreu swyddi yma yng Nghymru wedi gwneud argraff aruthrol arnom.

Ar y cyd â’n gwaith fel cyflogwr o bwys yng Nghymru ac fel buddsoddwr o bwys, a ninnau’n ddiweddar wedi cyhoeddi ein buddsoddiad o £400 miliwn i adfywio Caerdydd, mae’n naturiol i ni ddod â’n cronfa buddsoddi cymdeithasol i helpu economi gymdeithasol Cymru i ffynnu. Byddwn nid yn unig yn rhoi cyfalaf yn y gronfa, ond byddwn hefyd yn cyfrannu sgiliau mentora ein gweithwyr.

Graham Precey, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol yn Legal & General

Rydym wrth ein boddau ein bod yn dod ag SE-Assist i Gymru i gefnogi mentrau cymdeithasol sydd ar gam cynnar yn eu datblygiad i ffynnu. Gall mentrau cymdeithasol wneud gwahaniaeth aruthrol i bobl yn y cymunedau lle maent yn gweithredu a chreu effaith gymdeithasol sylweddol.

Fel un o gronfeydd buddsoddi cymdeithasol mwyaf hirsefydlog y DU, mae CAF Venturesome yn llawn cyffro ynghylch gweithio gyda’n partneriaid i gynyddu’r mynediad at gyllid ac arbenigedd busnes ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru sydd ar gam cynnar o ran eu datblygiad. Mae’r entrepreneuriaid blaengar hyn yn aml yn cael anhawster canfod y math iawn o gyllid a chefnogaeth y mae arnynt eu hangen er mwyn gwireddu eu syniadau. Mae SE-Assist yn canolbwyntio ar gyfeirio adnoddau ar gyfer twf, gan ganiatáu i fentrau cymdeithasol ffynnu.

Holly Piper, Pennaeth CAF Venturesome yn y Sefydliad Cymorth i Elusennau


2608

SE-Assist Cymru Wrthi’n Cael ei Ddatblygu

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein bod ar hyn o bryd yn datblygu SE-Assist Cymru, gyda’r bwriad o’i lansio yn ystod gaeaf 2015/16.

Mentrau Cymdeithasol

Yn dilyn y cyhoeddiad a wnaed ar 29 Medi 2015 yng Ngwobrau Mentrau Cymdeithasol Cymru, rydym yn chwilio am fentrau cymdeithasol uchelgeisiol sydd eisiau sicrhau effaith mor eang â phosibl. Mae SE-Assist yn darparu cyllid ar ffurf benthyciadau di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora penodedig gan bartner corfforaethol a mynediad at arbenigedd busnes i gefnogi amcanion twf mentrau cymdeithasol.

Ar hyn o bryd rydym yn derbyn Datganiadau o Ddiddordeb gan fentrau cymdeithasol fydd â diddordeb, o bosibl, mewn ymgeisio ar gyfer y cynllun, â’r bwriad o lansio cylch ymgeisio llawn yn ystod gaeaf 2015/16.

Partneriaid

Mae SE-Assist yn gynllun arloesol sydd wedi cael ei lansio yn llwyddiannus mewn dau ranbarth.

Mae SE-Assist eisoes wedi cefnogi 10 sefydliad ar draws Sussex a Croydon, gan helpu mentrau cymdeithasol i ffynnu a chreu dros 60 o swyddi newydd. Rydym yn awr yn bwriadu ehangu hyn i Gymru.

Hyd yma, mae Legal & General wedi ymrwymo £100,000 a mentoriaid i sefydlu cronfa SE-Assist Cymru, ac mae Busnes yn y Gymuned a Sefydliad y Cyfarwyddwyr yng Nghymru wedi chwarae rhan holl bwysig yn dwyn busnesau Cymru ynghyd i gefnogi’r cynllun. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i secondiad i gefnogi’r broses o gyflwyno’r rhaglen. Rydym yn dal i chwilio am bartneriaid i gefnogi adfywio lleol drwy gefnogi mentrau cymdeithasol. Os ydych yn gwmni, entrepreneur neu roddwr sydd â diddordeb mewn rhoi hwb i’r economi gymdeithasol yng Nghymru, byddai’n dda gennym glywed gennych.

Cliciwch yma i anfon neges e-bost atom os hoffech ddod yn bartner.