SE-Assist Wales logo

Meini prawf

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Meini prawf – pwy y gallwn roi benthyciad iddynt drwy gyfrwng SE-Assist

Sut rydym yn diffinio mentrau cymdeithasol:

Definition of a social enterprise

Ein diffiniad o fenter gymdeithasol yw corff:

 • sy’n masnachu at ddiben cymdeithasol ac/neu amgylcheddol
 • a fydd â chenhadaeth elusennol glir, sy’n golygu y bydd yn gwybod pa wahaniaeth cadarnhaol y mae’n ceisio ei wneud, pwy y mae’n ceisio ei helpu, a sut mae’n bwriadu gwneud hynny
 • sy’n creu rhywfaint o’i incwm drwy werthu nwyddau neu wasanaethau
 • sy’n ail-fuddsoddi elw er mwyn hyrwyddo ei genhadaeth elusennol, ac/neu, mewn sefyllfa o ‘ddirwyn i ben’, a fyddai’n trosglwyddo unrhyw asedau a fyddai’n weddill i fenter gymdeithasol arall ddielw a chanddi ddiben elusennol

Ystyrir amrywiaeth o strwythurau cyfreithiol:

 • elusennau ag adain fasnachu
 • cwmnïau buddiannau cymunedol
 • cwmnïau cyfyngedig drwy warant
 • cwmnïau cyfyngedig drwy gyfranddaliadau, dan rai amgylchiadau. Rhaid i gwmnïau cyfyngedig drwy gyfranddaliadau glustnodi unrhyw arian a ddarperir gan SE-Assist i’r prosiect elusennol

Mae SE-Assist yn defnyddio arian elusennol i fuddsoddi mewn mentrau cymdeithasol. O ganlyniad i hyn, bydd yn rhaid i’r holl ymgeiswyr fynd drwy broses ddilysu elusennol CAF.

Meini prawf ymgeisio

criteriaO’ch cais, rydym eisiau deall beth yr ydych yn ceisio ei gyflawni a sut bydd ein pecyn cymorth yn eich helpu.

Rydym wedi paratoi pecyn cynhwysfawr sy’n cynnwys benthyciad di-log, mentor ac ymgynghori arbenigol i’ch helpu i lwyddo.

Byddwn yn barnu ceisiadau yn erbyn y meini prawf a amlinellir isod, a byddwn yn cyfathrebu â chi ar adegau allweddol yn ystod y broses adolygu ceisiadau.

Mae’n bwysig eich bod yn darllen ac yn deall y meini prawf ymgeisio cyn gwneud cais.

Meini prawf hanfodol

Rhaid i ymgeiswyr:
 • fod wedi’u lleoli yng Nghymru
 • fod ag effaith gymdeithasol sy’n mynd i’r afael ag angen cymdeithasol neu amgylcheddol lleol, yn unol â’r diffiniad o fenter gymdeithasol ddielw a amlinellir uchod
 • fod â throsiant o lai na £500,000 y flwyddyn (dros y tair blynedd diwethaf) ar gyfer y sefydliad, neu’r fenter benodol, yr ydych yn gwneud cais ar ei gyfer/chyfer
 • fod â phwerau benthyca fel y’u diffinnir yn eich cyfansoddiad
 • fod yn barod i ymgymryd â phroses dysgu a datblygu barhaus er mwyn gwella’r cynnig SE-Assist
 • fod â model busnes cynaliadwy, neu’n gweithio tuag ato
 • fod yn chwilio am gefnogaeth ar gyfer twf neu gynaliadwyedd y sefydliad
 • fod ag angen clir am y pecyn cymorth y bydd SE-Assist yn ei ddarparu
 • ddangos sut bydd y pecyn cymorth yn helpu i gyflawni amcanion eich sefydliad
 • amlinellu sut bydd y benthyciad yn cael ei ddefnyddio a’i ad-dalu