SE-Assist Wales logo

Gwneud Cais

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Gwnewch gais yma

Ewch â fi i’r broses o wneud cais

Mae’r cyfnod ymgeisio i SE-Assist Cymru bellach ar agor. Gallwch wneud cais i SE-Assist Cymru drwy’r dudalen hon.

Er mwyn sicrhau eich bod, fel defnyddiwr, yn cael y profiad gorau posibl, ceisiwch osgoi cwblhau’r broses ymgeisio ar ffôn neu ddyfais lechen.

SE-Assist Wales Application Form 2016Wedi i chi ddechrau’r broses ymgeisio, ni ellir ei harbed. O’r herwydd, rydym wedi paratoi copi caled o’r ffurflen gais fel y gallwch ddatblygu eich ymatebion heb fod ar-lein.

Cliciwch yma neu ar y ffurflenni ar y dde i lawrlwytho’r prif gwestiynau.

Wedi i chi gwblhau prif gwestiynau’r cais, bodloni ein meini prawf a nodi eich manylion cyswllt, byddwch yn cael eich annog i lanlwytho’r canlynol:

  1. Prif gwestiynau’r cais.
  2. Eich dogfen lywodraethu (memorandwm ac erthyglau cymdeithasu).
  3. Rhagolwg llif arian sy’n cwmpasu’r cyfnod y bwriadwch ad-dalu’r benthyciad drosto. Dylai’r templed llif arian adlewyrchu blwyddyn ariannol eich sefydliad.

Os nad oes gennych dempled llif arian wrth law, cliciwch yma i lawrlwytho ein templed parod.

Os ydynt ar gael, byddem yn ddiolchgar pe gallech atodi’r dogfennau canlynol (dewisol):

  • cynllun busnes
  • gwybodaeth am effaith gymdeithasol eich menter gymdeithasol
  • y cyfrifon rheoli diweddaraf (elw a cholled a mantolen)
  • datganiad llif arian hanesyddol ar gyfer y 12 mis diwethaf
  • hyd at dair blynedd o gyfrifon blynyddol
  • eich CV
  • unrhyw wybodaeth bellach a fyddai’n cefnogi eich cais

Cliciwch yma i sicrhau eich bod yn bodloni ein meini prawf cyn symud ymlaen

Anfonwch e-bost atom os oes gennych ragor o gwestiynau

Ewch â fi i’r broses o wneud cais