SE-Assist Wales logo

Cwestiynau cyffredin

Cliciwch yma i weld y wybodaeth hon yn Saesneg

Cwestiynau cyffredin

Cliciwch yma i anfon ebost atom os oes gennych gwestiwn nad yw wedi’i gynnwys isod.

Pryd mae SE-Assist yn agor ar gyfer ceisiadau?

Bydd SE-Assist Cymru yn agor ar gyfer ceisiadau am 9am ar 17 Ebrill 2018

Pa mor hir yw’r cyfnod ymgeisio?

Bydd SE-Assist yn cau ar gyfer ceisiadau am 5pm ar 21 Mai 2018

Pryd byddaf yn gwybod a yw fy nghais i SE-Assist wedi bod yn llwyddiannus ai peidio?

Mae’r dudalen Y broses yn dangos sut byddwn yn adolygu ceisiadau.

Byddwch yn cael neges e-bost yn uniongyrchol i’r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd ar y ffurflen gais i roi gwybod ichi am y canlyniad ar bob cam

Nid yw fy menter gymdeithasol yn gorfforedig ar hyn o bryd. A allaf wneud cais i SE-Assist o hyd?

Os nad ydych yn gorfforedig neu wedi’ch sefydlu fel menter gymdeithasol ar hyn o bryd, rhaid i chi gael cynlluniau clir o ran sut byddwch yn sefydlu eich hun (gan gynnwys Memorandwm ac Erthyglau Cymdeithasu drafft) a chynlluniau busnes clir.

Os byddwn yn cynnig cefnogaeth i chi, ni fyddwch yn gallu derbyn y benthyciad hyd nes y byddwch wedi’ch sefydlu.

Tua pha mor hir mae’n cymryd i lenwi’r ffurflen gais?

Bydd hyn yn amrywio gan ddibynnu pa mor hawdd yw hi i gael gafael ar wybodaeth am eich busnes.

Os yw’r manylion wrth law a bod gennych gynnig sydd wedi’i gynllunio’n dda, ni fydd yn cymryd yn hir.

A oes angen cynllun busnes arnaf?

Nid yw cynllun busnes ffurfiol yn un o ofynion y broses ymgeisio.

Fodd bynnag, rydym yn sicr yn croesawu deunyddiau ategol a gwybodaeth fanwl ychwanegol. Mae cynllun busnes yn ffordd wych i ni ddeall eich cynnig mewn rhagor o fanylder ac mae’n dangos eich bod wedi meddwl yn ofalus am y datblygiad yr ydych yn ei gynllunio.

Beth yw’r telerau ad-dalu?

Mae’r benthyciadau yn rhai di-log ac nid oes ffioedd ar gyfer derbyn benthyciad SE-Assist.

Dylid ad-dalu benthyciadau o fewn dwy i dair blynedd, fel arfer ar ffurf rhandaliadau misol neu chwarterol.

Beth sy’n digwydd nesaf? Pryd y gallaf dynnu’r benthyciad i lawr?

Wedi iddo gael ei gymeradwyo, bydd cyfnod o gwblhau cyfreithiol cyn y gallwch dynnu’r arian sydd wedi’i gymeradwyo i lawr.

Yn ystod y cyfnod hwn, bydd gofyn i chi gyflwyno rhai dogfennau adnabod a datganiadau wedi’u harwyddo er mwyn cwblhau yn gyfreithiol.

Bydd y dyddiad tynnu i lawr terfynol ar gyfer y benthyciad wedi’i nodi ar delerau ac amodau’r benthyciad a bydd yn ddibynnol ar yr wybodaeth yr ydych wedi’i darparu yn ystod y cyfnod ymgeisio.

Beth na ellir defnyddio’r benthyciad i dalu amdano?

Gan fod y benthyciad yn defnyddio arian elusennol, rhaid defnyddio’r benthyciad at ddiben cymdeithasol.

Os penderfynwch newid cyfeiriad y modd y defnyddir yr arian, bydd angen i chi gael cymeradwyaeth y Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol i wneud hynny. Cysylltwch â CAF Venturesome os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch newid diben benthyciad eich sefydliad.

Beth yw’r gofynion adrodd?

Bob chwarter, byddwch yn cael galwad deirffordd rhwng eich sefydliad chi, eich mentor a’ch rheolwr buddsoddi penodedig yn CAF Venturesome. Bydd gofyn i chi gyflwyno’r wybodaeth ariannol a’r cyfrifon rheoli diweddaraf cyn yr alwad.

Bydd yr alwad yn cwmpasu gweithgareddau eich sefydliad dros y chwarter blaenorol ac yn dilyn hynt eich cynnydd ar ddangosyddion perfformiad cymdeithasol ac ariannol. Rhennir yr wybodaeth hon gyda’r Pwyllgor Buddsoddi Cymdeithasol. Yn ogystal, disgwylir ichi roi diweddariadau rheolaidd i’ch mentor.

Pwy yw’r Sefydliad Cymorth i Elusennau (CAF)?

Y Sefydliad Cymorth i Elusennau (CAF) yw un o elusennau mwyaf y DU, ac mae’n arloesi o ran darparu ffyrdd effeithiol i roddwyr ac elusennau sicrhau effaith gymdeithasol fwy.

Mae CAF yn arwain y blaen o ran rheoli cyfalaf dyngarol gyda dros £1.1 biliwn yn cael ei gadw’n ddiogel i’n rhoddwyr. Mae Banc CAF a CAF Venturesome yn cynnig atebion o ran rhoi arian ar gadw, benthyca a buddsoddi cymdeithasol i 16,000 o elusennau a mentrau cymdeithasol.

CAF Venturesome yw un o’r enwau mwyaf sefydledig a gweithgar yn y farchnad buddsoddi cymdeithasol.

Dros y tair blynedd ar ddeg diwethaf, mae wedi cefnogi dros 475 o elusennau a mentrau cymdeithasol gyda dros £37 miliwn o gyllid fforddiadwy ar ffurf benthyciadau diwarant, tanysgrifennu a lled-ecwiti, gan eu galluogi i ffynnu.