SE_Assist logo

Cronfa Arloesol yn Rhoi Cefnogaeth Ariannol a Chefnogaeth Fusnes Hollbwysig i Fentrau Cymdeithasol yng Nghymru

Bellach mae gan fentrau cymdeithasol yng Nghymru y cyfle i ymgeisio am becyn cyllid a chefnogaeth sydd â’r nod o drawsnewid eu busnes yn ogystal â chefnogi eu cymuned leol.

Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig benthyciad di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora gan gefnogwyr corfforaethol a mynediad at gasgliad o arbenigwyr.

Mae cynllun Social Enterprise Assist (SE-Assist), sydd wedi ennill sawl gwobr ac a gynhaliwyd fel cynllun peilot gyntaf yn Brighton a Hove yn 2012, yn cysylltu mentrau cymdeithasol lleol â chwmnïau mwy yn yr ardal leol ac o ganlyniad yn creu ffyniant mewn cymunedau lleol. Mae’r cwmni yswiriant a’r cyflogwr amlwg yng Nghymru, Legal & General, sydd â swyddfa o 1,300 o staff yng Nghaerdydd, wedi darparu’r cyllid i helpu mentrau cymdeithasol i gychwyn, i ffynnu ac i sbarduno adfywio yng Nghymru. Mae’r gronfa SE-Assist yn cyd-ddigwydd â buddsoddiad diweddar Legal & General o £400 miliwn ym mhrosiect ailddatblygu eiddo Sgwâr Canolog Caerdydd, y buddsoddiad mwyaf o’i fath a wnaed erioed yng Nghymru.

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i secondiad i gefnogi datblygiad y gronfa yng Nghymru. Mae’r partneriaid sefydlu Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned, Sefydliad y Cyfarwyddwyr a’r Sefydliad Cymorth i Elusennau wedi dod ynghyd i ddatblygu a lansio SE-Assist yng Nghymru.

Ers lansio’r cynllun peilot cychwynnol, mae SE-Assist wedi llwyddo i gefnogi 16 o fentrau cymdeithasol yn Sussex a Croydon. Ymhlith yr enghreifftiau blaenorol o fentrau cymdeithasol mae archfarchnad foesegol hiSbe, ymyriadau dementia Engage & Create a menter gydweithredol ffermio cynaliadwy yr Ecological Land Co-op. Maent oll yn rhan o stori SE-Assist, ac yn awr, drwy SE-Assist Cymru, gall SE-Assist gynnig cyfle i fwy o fentrau cymdeithasol dyfu yn y wlad hon. Mae dros naw deg o swyddi wedi’u creu o ganlyniad i lwyddiant y busnesau sydd wedi cael cyllid hyd yma.

Gall busnesau sydd â diddordeb mewn cael rhagor o fanylion a dysgu sut i wneud cais ganfod mwy o wybodaeth ar wefan SE-Assist Cymru ar https://se-assist.co.uk/cymru/. Bydd y cyfnod ymgeisio’n agor ar 29 Ionawr 2016.

Mae nifer y mentrau cymdeithasol yng Nghymru wedi tyfu’n gyflym yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gydag 19% o fentrau cymdeithasol wedi’u sefydlu o fewn y tair blynedd diwethaf a mwyafrif y mentrau cymdeithasol yn y sectorau hamdden, addysg, yr amgylchedd ac iechyd.

Fodd bynnag, mae mentrau cymdeithasol aeddfed yn fwy tebygol o gael rhoddion neu o fasnachu â’r sector cyhoeddus na mentrau cymdeithasol ifanc, gyda sefydliadau yn aml yn cyfeirio at ddiffyg mynediad at gyllid a materion llif arian fel rhwystrau i’w cynaliadwyedd.

Rydym yn croesawu cronfa SE-Assist Cymru gan ei bod yn bodoli er mwyn llenwi’r bwlch hwn mewn cefnogaeth i helpu mentrau cymdeithasol ifanc i ennill eu plwyf yn gynaliadwy o fewn y sector a manteisio ar gyfleoedd i dyfu.

Derek Walker, Prif Weithredwr Canolfan Cydweithredol Cymru, corff cenedlaethol Cymru ar gyfer mentrau cydweithredol a busnesau cymdeithasol

Graham PreceyMae’n bleser gan Legal & General ddod â’r gronfa arobryn newydd hon, Social Enterprise Assist, i Gymru. Hyd yma, o gymharu â’r rhanbarthau eraill lle rydym wedi darparu’r gronfa hon yn Croydon a Sussex, mae’r potensial sydd gan fentrau cymdeithasol i gael effaith gymdeithasol a chreu swyddi yma yng Nghymru wedi gwneud argraff aruthrol arnom.

Ar y cyd â’n gwaith fel cyflogwr o bwys yng Nghymru ac fel buddsoddwr o bwys, a ninnau’n ddiweddar wedi cyhoeddi ein buddsoddiad o £400 miliwn i adfywio Caerdydd, mae’n naturiol i ni ddod â’n cronfa buddsoddi cymdeithasol i helpu economi gymdeithasol Cymru i ffynnu. Byddwn nid yn unig yn rhoi cyfalaf yn y gronfa, ond byddwn hefyd yn cyfrannu sgiliau mentora ein gweithwyr.

Graham Precey, Pennaeth Cyfrifoldeb Corfforaethol yn Legal & General

Rydym wrth ein boddau ein bod yn dod ag SE-Assist i Gymru i gefnogi mentrau cymdeithasol sydd ar gam cynnar yn eu datblygiad i ffynnu. Gall mentrau cymdeithasol wneud gwahaniaeth aruthrol i bobl yn y cymunedau lle maent yn gweithredu a chreu effaith gymdeithasol sylweddol.

Fel un o gronfeydd buddsoddi cymdeithasol mwyaf hirsefydlog y DU, mae CAF Venturesome yn llawn cyffro ynghylch gweithio gyda’n partneriaid i gynyddu’r mynediad at gyllid ac arbenigedd busnes ar gyfer mentrau cymdeithasol yng Nghymru sydd ar gam cynnar o ran eu datblygiad. Mae’r entrepreneuriaid blaengar hyn yn aml yn cael anhawster canfod y math iawn o gyllid a chefnogaeth y mae arnynt eu hangen er mwyn gwireddu eu syniadau. Mae SE-Assist yn canolbwyntio ar gyfeirio adnoddau ar gyfer twf, gan ganiatáu i fentrau cymdeithasol ffynnu.

Holly Piper, Pennaeth CAF Venturesome yn y Sefydliad Cymorth i Elusennau

Leave a Reply