SE_Assist logo

Cronfa Arloesol Yn Ailagor I Roi Cymorth Ariannol A Busnes Hanfodol I Fentrau Cymdeithasol Yng Nghymru

Erbyn hyn, mae gan fentrau cymdeithasol yng Nghymru y cyfle i wneud cais am becyn cyllid a chymorth er mwyn gweddnewid eu busnes, yn ogystal â chefnogi eu cymuned leol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cynnig benthyciad di-log rhwng £10,000 a £30,000, mentora gan gefnogwyr corfforaethol a mynediad i gronfa o arbenigwyr.

Mae cynllun arobryn Social Enterprise Assist (SE-Assist), a arbrofwyd yn gyntaf yn Brighton & Hove yn 2012, yn cysylltu mentrau cymdeithasol â chwmnïau mawr yn yr ardal leol ac, o ganlyniad, yn chwistrellu ffyniant i gymunedau lleol. Mae’r fenter arloesol hon yn cael ei hariannu gan Legal & General a’i rheoli gan CAF Venturesome er mwyn helpu mentrau cymdeithasol i ddechrau, ffynnu a sbarduno adfywio yng Nghymru. Crëwyd Cronfa SE-Assist mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru, Busnes yn y Gymuned Cymru a Sefydliad y Cyfarwyddwyr Cymru. Y llynedd, yn dilyn nifer uchaf erioed o geisiadau a phroses diwydrwydd dyladwy drwyadl, cynigiwyd cymorth i chwe busnes cymdeithasol yng Nghymru:

  • Mae Antur ‘Stiniog yn hyrwyddo twristiaeth leol drwy ganolfan beicio i lawr mynyddoedd a chanolfan groeso ym Mlaenau Ffestiniog.
  • Mae Book of You yn hyfforddi gofalwyr cartrefi nyrsio yn Sir Ddinbych ar sut mae defnyddio ap ar y we i ddarparu therapi atgofion amlgyfrwng.
  • Mae Canolfan Biwmares yn ganolfan hamdden sy’n darparu gwasanaethau chwaraeon, iechyd a chymunedol i breswylwyr Ynys Môn.
  • Mae Elite Paper Solutions yn darparu hyfforddiant a chyflogaeth i bobl anabl drwy fusnes storio dogfennau, sganio ac ailgylchu ym Merthyr Tudful.
  • Mae Sefydliad y Glowyr, Llanhiledd, ger Abertyleri, yn adeilad rhestredig ac yn ganolfan ar gyfer y gymuned.
  • Mae Partneriaeth Dulliau Adferol Cymru, yng Nghaerdydd, yn hyrwyddo’r defnydd o ddulliau adferol wrth fynd i’r afael â gwrthdaro dynol.

Gall busnesau a hoffai gael mwy o fanylion a gwneud cais fynd i wefan SE-Assist Cymru ar https://se-assist.co.uk/cymru/. Bydd modd gwneud cais o 21 Ebrill 2017 ymlaen.

Rydym wrth ein boddau y bydd cronfa SE-Assist Cymru ar gael eto ar gyfer ail gylch buddsoddi. Mae’r sector busnesau cymdeithasol yng Nghymru yn ffynnu, ac amcangyfrifir ei fod yn werth £2.37 biliwn i economi Cymru. Mae’r cymorth y gall SE-Assist ei roi i fentrau cymdeithasol yn y camau cynnar yn helpu i gynyddu hyn ymhellach.

Rydym yn falch bod cronfa SE-Assist yn dychwelyd oherwydd ei bod yn rhoi help hanfodol i egin-fentrau cymdeithasol fel y gallant gael troedle cynaliadwy yn eu sector a chael mynediad i gyfleoedd i dyfu.

Mae busnesau cymdeithasol yn darparu swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a gweithgarwch economaidd mewn cymunedau lleol ledled Cymru. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda’n partneriaid eto ar ddarparu SE-Assist Cymru, a helpu mwy o fusnesau cymdeithasol yng Nghymru i wireddu eu potensial i dyfu.

DEREK WALKER, PRIF WEITHREDWR CANOLFAN CYDWEITHREDOL CYMRU

Graham PreceyRydym wrth ein boddau bod Cronfa SE-Assist Legal & General wedi bod mor llwyddiannus ac, o ganlyniad, gallwn bellach gynnig ail gylch buddsoddi er mwyn cefnogi nifer o fentrau lleol ac amrywiol ledled Cymru – mae’n gyffrous iawn i ni fod yn rhan o’u datblygiad ac i’w helpu i symud ymlaen.

GRAHAM PRECEY, PENNAETH CYFRIFOLDEB CORFFORAETHOL LEGAL & GENERAL

Rydym yn falch o gynnig SE-Assist Cymru ar gyfer ail gylch o fuddsoddi yng Nghymru er mwyn helpu mentrau cymdeithasol i ffynnu yn y camau cynnar. Gall mentrau cymdeithasol wneud gwahaniaeth enfawr i bobl yn y cymunedau lle maent yn gweithredu a chael effaith gymdeithasol sylweddol.

Fel un o gronfeydd buddsoddi cymdeithasol mwyaf hirsefydlog y DU, mae CAF Venturesome yn teimlo’n gyffrous o gael gweithio gyda’n partneriaid er mwyn cynyddu’r cyfle i fanteisio ar arbenigedd cyllid a busnes i fentrau cymdeithasol yn y camau cynnar yng Nghymru.

Yn aml mae’r entrepreneuriaid blaengar hyn yn cael trafferth dod o hyd i’r math cywir o gyllid a chymorth angenrheidiol er mwyn eu galluogi i droi eu syniadau’n fusnesau. Mae SE-Assist yn canolbwyntio ar sianelu adnoddau ar gyfer twf, gan alluogi mentrau cymdeithasol i ffynnu.

HOLLY PIPER, PENNAETH CAF VENTURESOME YN SEFYDLIAD CYMORTH I ELUSENNAU

Leave a Reply